instalacja fotowoltaiczna i czyste powietrze

Instalacja fotowoltaiczna sfinansuje Twój prąd przez 30 – 40 lat w ramach programu „Czyste Powietrze”!  

Jak sama nazwa wskazuje program ,,Czyste Powietrze” został stworzony aby chronić nasze powietrze ograniczając emisję szkodliwych pyłów i gazów przedostających się do atmosfery. Mówi się, że jesteśmy tym co jemy i czym oddychamy, dlatego coraz więcej ludzi chociażby w Polsce zwraca dziś uwagę na EKOLOGIĘ i tematykę pokrewną czyli OZE – Odnawialne Źródła Energii.

Instalacja fotowoltaiczna z programu czyste powietrze – ile mamy czasu?

Czas trwania programu ,,Czyste Powietrze” to lata 2018- 2029 a termin podpisania umów mija 31.12.2027 roku. Domki jednorodzinne w programie czyste powietrze mogą starać się o dofinansowanie lub dopłatę na takie czynności jak: wymiana pieców i kotłów, uszczelnianie – docieplanie ścian, montaż wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej oraz montaż odnawialnych źródeł energii tj: kolektory słoneczne i instalacja fotowoltaiczna.

instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna – jakie są progi dofinansowania inwestycji w 2019r?

Maksymalna kwota inwestycji z jakiej możemy startować do odliczenia w czystym powietrzu to 53000 zł nakładów poniesionych na taką termomodernizację w budynku już istniejącym lub w budynku nowo powstającym. Jeśli jednak nakłady te przekroczą 53000 zł istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki. Minimalna kwota kwalifikowana dająca możliwość wystartowania w programie czyste powietrze to 7000 zł nakładów poniesionych przez klienta (cała instalacja fotowoltaiczna).

Najlepszy materiał jaki znaleźliśmy w sieci, który tłumaczy w prosty sposób, jak poprawnie wypełnić wniosek aby móc skorzystać z programu ,,Czyste Powietrze” znajduje się na kanale WFOŚiGW – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Jak wypełnić Wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze w części A?

Kliknij i pobierz wzorzec wypełnionego wniosku

Pobierz przykładowo wypełniony wnioske o dotację w ramach programu „Czyste powietrze”.

Program czyste powietrze

Wejdź na www.wfosigw.pl i załóż konto. Po założeniu konta w portalu beneficjenta należy zalogować się w portalu i odnaleźć formularz wniosku w zakładce program ,,Czyste Powietrze”. Instrukcję dotyczącą sposobu wypełniania wniosku można odnaleźć w wymaganej dokumentacji w załączniku 2b – instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Część A  wniosku (INFORMACJE OGÓLNE) o dofinansowanie zawiera ogólne informacje dotyczące wnioskodawcy.

W części A wnioskodawca podaje termin realizacji inwestycji. Proszę pamiętać, że data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2018 roku i nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to data poniesionych kosztów, data wystawienia pierwszej faktury. Data zakończenia realizacji rozumiana jest jako data zakończenia wszystkich prac, która będzie zawarta w protokole końcowym lub wykonawczym. 

Niżej wnioskodawca podaje swoje dane osobowe. Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania, to należy zaznaczyć to w formularzu wniosku. Po zaznaczeniu pola 22 pozostałe pola stają się aktywne. Na podobnej zasadzie aktywowane są wszystkie szare pola we wniosku. Proszę pamiętać o niepozostawianiu odstępów pomiędzy cyframi rachunku bankowego. Nazwa banku zostanie uzupełniona automatycznie po wpisaniu pełnego numeru rachunku bankowego. 

Jak wypełnić Wniosek w części B?

Instalacja fotowoltaiczna i program "Czyste Powietrze" 1 czyste powietrze program wniosek

Część B wniosku to szczegółowy opis przedsięwzięcia (instalacja fotowoltaiczna) w tym wyszczególnienie planowanych działań i danych technicznych realizowanego przedsięwzięcia. 

 • W danych dotyczących miejsca realizacji prac pola od 34 do 41 po wybraniu opcji taki sam adres przedsięwzięcia jak adres zamieszkania, zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji.  
 • W polu numer 43 proszę wpisać numer księgi wieczystej składający się z trzech części oddzielonych znakiem ukośnika, na podstawie której będzie weryfikowana własność nieruchomości. W przypadku braku księgi wieczystej lub braku aktualizacji danych konieczne będzie przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego właścicieli nieruchomości np. akt notarialny.
 • W polu numer 45 należy podać powierzchnię całkowitą budynku w metrach kwadratowych.
 • W polu numer 46  wpisujemy powierzchnię wykorzystywaną na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej o ile dotyczy. W przypadku gdy powierzchnia przeznaczona pod działalność przekracza 30% powierzchni całkowitej, budynek nie może zostać zakwalifikowany do udzielenia  dofinansowania. Proszę pamiętać, że w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wartość kosztów zakwalifikowanych do dofinansowania jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności. 
 • Bardzo istotne jest pole numer 47, w którym wnioskodawca podaje rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub rok oddania budynku do użytkowania w przypadku budynków istniejących, a w przypadku budynków nowo budowanych wnioskodawca podaje rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy. 
 • Wnioskodawca zaznacza również pole nr 48 ponieważ w zależności od roku jak i od rodzaju budynku zależą możliwości wsparcia. 
 • W polu numer 49 oraz w polu numer 50 jeżeli dotyczy, proszę podać rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania lub do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Części 2.1 obejmuje wnioskowaną do dofinansowania dokumentację dotyczącą przedsięwzięcia.

 • Można ją aktywować na przykład po zaznaczeniu pola numer 58 lub pola 64, po potwierdzeniu konieczności wymiany źródła ciepła. W przypadku gdy zamontowane źródło ciepła nie spełnia wymagań  programu, tj. planuje się jego wymianę, proszę zaznaczyć stosowne oświadczenie w polu numer 58. Wtedy pola 59 do 62 zostaną aktywowane. 
 • W polu 59 wybieramy rodzaj źródła ciepła, który podlegać będzie wymianie natomiast w polu 60 źródło ciepła planowane do zamontowania. 
 • W polu 61 proszę wybrać przeznaczenie nowego źródła ciepła. 
 • W polu 62 podajemy koszt całkowity związany z zakupem i montażem nowego źródła ciepła. 
 • Pole 63 uzupełni się automatycznie obniżając ewentualnie koszt całkowity do dopuszczalnego czyli do maksymalnego kosztu kwalifikowanego.
 • Poprzez zaznaczenie pola 72 lub 76 wnioskodawca decyduje czy będzie wykonywał przyłącza dla źródła ciepła 1 czy dla źródła ciepła 2. Po zaznaczeniu tych pól w polach numer 73 oraz 77 automatycznie zostanie wskazany rodzaj przyłącza zgodnie z wskazanymi wcześniej źródłami ciepła. 
 • W polach numer 74 i 78 podaje się koszty całkowite działania np. 6000 zł. 
 • Pola 75, 79 wypełnią się automatycznie. Należy pamiętać jednak, że w przypadku budynków istniejących oraz nowo budowanych koszty przyłącza dotyczą tylko podłączenia nowych źródeł ciepła.
 • W polu numer 80 wnioskodawca decyduje czy w ramach przedsięwzięcia będzie realizowany zakup i montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Po zaznaczeniu pola numer 80 w polu numer 81 należy wybrać typ instalacji a w polu 83 podać koszt całkowity działania np. 15000 zł.  Proszę pamiętać jednak, że działanie dotyczy tylko istniejących budynków jednorodzinnych.
 • W przypadku chęci docieplenia przegród budowlanych budynku proszę zaznaczyć pole numer 85. Wtedy pola od 86 do 145 zostaną aktywowane.
 • Omówione zostanie postępowanie na przykładzie docieplenia przegrody budowlanej powyżej terenu. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku pozostałych przegród należy postępować analogicznie.
 • W polu numer 86 wybieramy rodzaj materiału docieplenia a po jego wyborze automatycznie uzupełni się pole o numerze 90. Następnie w kolejnych polach należy podać grubość ocieplenia w centymetrach, wielkość powierzchni ocieplenia w metrach kwadratowych oraz szacowane koszty całkowite docieplenia przegrody. Uzupełnioną automatycznie wartość w polu 90 można zmienić jeżeli zamierzamy zastosować materiał o innej wartości parametru lambda. 
 • W zależności od tego czy wykonany został audyt energetyczny, istnieją dwa warianty dalszego uzupełniania tabeli.
 • Wariant pierwszy. Audyt został wykonany stanowi on koszt kwalifikowany. Wnioskodawca na podstawie danych z audytu energetycznego w polach numer 91 i 92 uzupełnia wartości współczynnika przenikania ciepła. 
 • Wariant drugi. Audyt nie został wykonany. Posiłkujemy się uproszczoną analizą. Wnioskodawca nie ma możliwości wypełnienia kolumn dotyczących współczynnika przenikania ciepła przed ociepleniem i po ociepleniu. Dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie roku oddania budynku do użytkowania (pole numer 47), oraz na podstawie podanych parametrów materiału do ocieplenia. Proszę zwrócić uwagę na pojawiające się w treści w polu 93 uwagi dotyczące spełnienia wymogów technicznych na rok 2021.W przypadku gdy pojawi się komunikat o treści NIE na czerwono, należy ponownie zweryfikować dane i wybrać właściwą grubość lub inny rodzaj izolacji zapewniający spełnienie norm. W przypadku gdy przegroda nie będzie spełniać warunków programu należy zmienić parametry ocieplenia na spełniające warunki programu. Szczegółowe warunki współczynników przenikania ciepła opisano w ustępie 2.2 instrukcji formularza wypełniania wniosku.
 • Po wypełnieniu pól dla wszystkich przegród przeznaczonych do termomodernizacji automatycznie zostaną zsumowane wartości w polach 142, 143 i 144, natomiast w przypadku wyboru innego rodzaju ocieplenia proszę uzupełnić jego parametry w polu numer 145.
 • Kolejnym krokiem są działania związane z zakupem i wymianą stolarki okiennej. Przed uzupełnieniem danych należy zaznaczyć pole numer 146. Na przykładzie okien proszę kolejno podać wielkość powierzchni wymienianej, koszt całkowity zakupu i wymiany oraz wartość współczynnika przenikania ciepła dla nowej stolarki. Dla starej stolarki uzupełniany jest automatycznie. Są to pola od 147 do 150. Proszę zwrócić uwagę na komunikat pojawiający się w polu numer 151. W polu 162 zostanie zsumowana całkowita powierzchnia do wymiany a w polach numer 163 oraz 164  odpowiednio koszt całkowity oraz koszt kwalifikowany. 
 • Analogicznie postępujemy w części dotyczącej zakupu i wymiany drzwi zewnętrznych.
 • Poprzez zaznaczenie pola 179 wnioskodawca wskazuje czy realizowane będzie działanie polegające na zakupie i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. Jeżeli tak, w polu numer 180 podaje procentową wartość graniczną sprawności temperaturowej odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej, która nie może być niższa niż 85%. W polu 182 podaje koszt całkowity. Pola 181 i 183  uzupełnią się automatycznie. 

W części 2.3 wypełnia się informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

 • Proszę pamiętać, że działania te dofinansowywane są wyłącznie w formie pożyczkowej. W przypadku chęci zakupu i montażu kolektorów słonecznych należy zaznaczyć pole 184. Natomiast w polu 185 z rozwijanej listy wybrać rodzaj kolektorów.
 • W polu 186 należy podać ich liczbę a w polu 187 miejsce montażu. Należy również kolejno wypełnić pole 188 dotyczące kosztu całkowitego a na podstawie tego kosztu całkowitego zostanie uzupełnione automatycznie pole 189.
 • Jeżeli wnioskodawca ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczną  zaznacza pole numer 190 oraz uzupełnia kolejno moc instalacji w polu 191, ewentualnie informację o podłączeniu do sieci dystrybucyjnej w polu 192 oraz wartość kosztu całkowitego w polu 193. Koszt kwalifikowany zostanie zliczony sam.

Jak wypełnić Wniosek w części C i D?

Instalacja fotowoltaiczna i program "Czyste Powietrze" 1 czyste powietrze program wniosek

Część C wniosku o dotację z programu Czyste Powietrze.

 • W tej części należy uzupełnić informację na temat wszystkich członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.
 • Szczegółowe informacje na temat gospodarstwa domowego, kosztu kwalifikowanego, wysokości uzyskiwanego dochodu oraz dokumentów potwierdzających znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku.
 • W tabeli 1.1 wnioskodawca wpisuje dane wszystkich osób zaliczających się do gospodarstwa domowego, również dane osób, które nie osiągają dochodu na przykład dzieci pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym.
 • W kolejnych wierszach należy podać wartość rocznego dochodu netto polskich złotych. Proszę również pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dochodu z różnych źródeł przez tą sama osobę, należy wpisać każdy rodzaj dochodu osobno dodając osobę z tym samym numerem pesel. Wniosek zlicza ilość osób w gospodarstwie domowym na podstawie ilości różnych numerów pesel.
 • Po wypełnieniu tabel automatycznie wypełnią się pola od 205 do 213, w których wyliczany jest średnio miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Na podstawie wielkości dochodu wnioskodawca jest automatycznie przydzielany do odpowiedniej grupy określającej intensywność dofinansowania.
 • Część D stanowi automatycznie wygenerowane podsumowanie kosztów oraz sposobu finansowania przedsięwzięcia. Ta część jest istotnym elementem formularza. Pola od 214 do 220 są automatycznie uzupełniane na podstawie danych wprowadzonych wcześniej w polach części technicznej, czyli w polach części B wniosku. 
 • W polu numer 214 podany został całkowity koszt przedsięwzięcia, który odpowiednio w polach 2015 oraz 216 został rozbity na koszt kwalifikowany oraz koszt niekwalifikowany.
 • Pole numer 217 to maksymalny koszt kwalifikowany dla części dotacyjnej. Pozostała część kosztów kwalifikowanych stanowi koszt kwalifikowany pożyczki, pole numer 2018. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać dodatkowo uzupełniona do 100% w formie pożyczkowej. Na podstawie danych z pola 2017 oraz intensywności dofinansowania z pola numer 213 wyliczona została maksymalna kwota dotacji jaka może zostać udzielona na przedsięwzięcie. Pozostała część kosztów niekwalifikowanych może również zostać sfinansowana w formie pożyczki.
 • W polach numer 221 i 222 to wnioskodawca decyduje o jaką kwotę dotacji lub pożyczki wnioskuje. Możliwa jest również forma łączona czyli dotacja i pożyczka.
 • W polu 224 należy wskazać okres karencji w spłacie pożyczki ale proszę pamiętać, że karencja może być stosowana od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej lecz nie dłuższa jak do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się do okresu spłaty pożyczki, który określany jest w polu numer 225. 

Jak wypełnić Wniosek w części E, F i G?

Instalacja fotowoltaiczna i program "Czyste Powietrze" 1 czyste powietrze program wniosek

Omówienie części E, F i G

 • Część E formularza zawiera oświadczenia, z którymi należy się zapoznać i zaznaczyć te, które bezpośrednio dotyczą osoby wnioskującej. 
 • Część F zawiera miejsce gdzie należy wpisać lub zaznaczyć odpowiednie załączniki składane razem z wnioskiem.
 • W części G proszę nie zapomnieć o wpisaniu daty. 
 • Po wypełnieniu wniosku należy wybrać funkcję weryfikacja formularza, która znajduje się na końcu wniosku lub w prawym górnym rogu na pierwszej stronie każdego formularza. Jeśli w formularzu są jakieś błędy, niewłaściwie wypełnione pola zostaną podświetlone na czerwono. Pozwoli to na sprawdzenie poprawności formularza i ostateczną weryfikację wprowadzonych danych. 
 • Jeżeli wniosek jest poprawnie wypełniony taka informacja pojawi się na pierwszej stronie wniosku. Status wniosku – wniosek jest poprawny oraz nadana zostanie suma kontrolna czyli ciąg znaków umieszczony w prawym górnym rogu. 
 • Po weryfikacji wniosku proszę go wysłać wraz z wypełnionymi załącznikami w wersji elektronicznych za pomocą portalu beneficjenta a wydrukowaną wersję formularza należy podpisać i wraz z wypełnionymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Wszelkie informacje na temat złożonego formularza wniosku będą dostępne po zalogowaniu się do portalu beneficjenta 

Instalacja fotowoltaiczna z programem Czyste Powietrze – Pełny materiał instruktażowy w formie wideo oraz źródło wpisu znajdziesz pod tym linkiem: https://youtu.be/bQTHNG10nNk